Kő-dekor 2002 Kőipari Bt.

Kődekor Design The webshop is under development !

disztargyak ezoterikus asvanyok kozetek
Decorative objects Esoteric jewelery Minerals and rocks

 

Contact
Greating
Ordering
Esoteric

 

Subscribe to Newsletter

One click and you will receive our offers! No spamming.

szechenyi

GDPR - Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk az új, egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR) által támasztott követelményeknek történő megfelelés érdekében módosította adatvédelmi szabályozását, ezért az új szempontok szerint kialakított Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja. Kérjük, tekintse át tájékoztatónkat, hogy adatainak kezelését elfogadja és hozzájárul továbbiakban ehhez.

A jogszabályi követelményekre tekintettel 2018. május 25-ig megtettük az erre vonatkozó adatvédelmi lépéseinket.

Az EU-s jogszabályi követelményekre tekintettel kérjük, döntését szíveskedjen 2018. május 25-ig meghozni hogy mi történjen az adataival. Amennyiben ezen időpontig nem érkezik válasz megkeresésünkre, úgy levelezési adatait listánkból töröljük. A későbbiekben ha a hírleveleinkre mégis igényt tart, úgy azt a weblapunk alján erre a célra kialakított felületen bármikor kérheti!

Online vásárlások során keletkezett személyes adatállományok kezelése.

Az  vásárlások során megadott személyes adataihoz, a belépéshez szükséges azonosítók megadásával bármikor módosíthatja, törölheti adatait weboldalunkról.  Amennyiben ez elfelejtett jelszó, vagy felhasználónév miatt nem sikerül,kérjük jelezzék felénk, és mi készséggel megtesszük az Ön által kért módosításokat. Az adatok védelméről, alább olvashat.

A rendszereink használata során a következő célra használjuk az ügyfelek adatait:

Az adatok köre

 1. Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: családi és utónév, e-mail, telefonszám.  Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása, kapcsolat újrafelvételének lehetőségét biztosítja. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a Greencomp Informatika között létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése (Bit. 4. § (1) bek. 5. pont). A rendszerink használatához az adatok megadása kötelező és nélkülözhetetlen.
 2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. Az Cégünk az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes, azonban ha az érintett nem adja meg a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen adatait, a szolgáltatási viszony nem lehetséges.
 3. Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. céggel történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a Kő-Dekor 2002 Bt. munkatársa kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. ajánlatkérés, módosítás, fejlesztés), az adatokat a cég kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és az szolgáltató között létrejött szerződés. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az adatok kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de a cég törli azon adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére jogalap nincs.

Informatikai nyilvántartások védelme

  Cégünk az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Személyes adatok védelme

A magánszemélyek a következő jogai vannak oldalunkon:

 • Személyes adataihoz való hozzáférés, ha ezt korábban megadta oldalunkon
 • Személyes adatainak módosítása
 • Személyes adatainak törlése

A szervezetünk köteles:

 • A legnagyobb biztonsággal megőrizni az ügyfelek személyes adatait
 • Értesíteni a hatóságot amint adatvédelmi lopás történik
 • Megfelelő hozzájárulási meghatalmazás az ügyfél részéről az adatok feldolgozásához
 • Részletes adatkezelési folyamatok rögzítése
 • Adatrögzítési formák rögzítése és ezek biztonságos tárolása

 Adatkezelő adatai:

 • Név: Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.
 • Cím: 9082 Nyúl, Széchenyi u. 1.
 • Tel: 06309762814
 • Mail: info@kodekor.com

Adatkezelés célja:

Tevékenységünk során, az ügyfelek adatai rendszereinkben rögzítésre kerülnek ( Név, E-mail cím, Telefonszám), amelyek az ügyfél Önként rendelkezik, az alapszabályzat elfogadás után.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A nyújtott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Adatbiztonság, adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg a felhasználó meg nem tiltja az adat adatkezelési cél szerinti felhasználását, illetve a felhasználó nem kéri az adatok kezelésének megszüntetését.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó cégünk munkatársától bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető. 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Adatvédelmi incidensek kezelése


Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Kő-Dekor 2002 Bt. az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A cég az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a cég indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Egyéb rendelkezések

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást), amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi.


 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. az Ön TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJAKÉNT ill. szolgáltatójaként ügyfelei és partnerei adatait eddig is kiemelt biztonsággal és körültekintően kezelte. Hazánkban az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében korábban hatályos magyar jogszabályokat részben felváltja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR).
Az uniós adatvédelmi szabályozással összhangban 2018. május 25-től a Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. módosította Adatvédelmi Tájékoztatóit, Adatvédelmi Szabályzatát melyeket megtekinthet honlapunkon:

https://www.kodekor.com/

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra, újdonságainkról és ajánlatainkról tájékoztató hírlevelünk küldésére és marketing célra használjuk fel, azokat harmadik fél részére az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem adjuk át.
Az Ön által korábban megadott személyes adatait a továbbiakban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 6. §-a, illetve a GDPR 6. cikke alapján kezeljük. Reméljük, hogy továbbra is szívesen értesülne elsőként a Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. újdonságairól és kereskedelmi ajánlatairól hírlevelünkből. Amennyiben a jövőben mégsem kíván hírlevelet kapni tőlünk, az
www.kodekor.com e-mail címre jelezze!

Üdvözlettel,

 

 

Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.

H-9082 Nyúl, Széchenyi u. 1.

Tel.: +36 30 / 976 2814

Fax: +36 96 / 364 721

ildiko@kodekor.com

www.kodekor.com

 

 

 

 

 

Our services

 

 
Large and small trade
- Planning
- Processing
Chiseling, carving, engraving
- Minerals and jewelry distribution
- Art of street
- Monument Restoration

Materials

Marble - granite - limestone - quarzit and exclusive sourcing, marketing, processing and production of construction, interior design and use of materials funerary products. Details...

Memorials

Our main activities include various marble, granite and limestone raw materials made of tombstones manufacture, marketing and design. Details...

Building work

As a large proportion of stone in our architecture profile includes kitchen, bathroom counters, stairs, window sills, facade, patio covers manufacturing, distribution and installation Details...

kodekorelvalaszto

 

Interior design elements

 

 
Kitchen Countertops
- Bathroom counters
- Tables
Wall and floor coverings

Bathroom items

Bathrooms include a number of elements be reflected in the granite, limestone, quartzite or floor tiles, wall covering, as a counter or sink. Details...

Kitchen items

Granite countertops, and kitchen items, ceramics and quartzite. The infinite variety of natural stone and give a specific and unique lend. Details...

Office items

The decorative elements of our offices be reflected in the granite, limestone, quartzite, like floor tiles, wall coverings, in the form of office equipment. Details...

kodekorelvalaszto

 

Interior design elements 2

 

 
- Design elements
- Fireplaces
- Stairs
- Cornices
Részletek

Stairs

Because of granite, marble, limestone staircases made decorative appearance and durability are useful and enhance the atmosphere of our home. Details...

Részletek

Design products

An excellent choice for an elegant, sleek modern shapes of our homes. Back smuggler with the nature of the walls, so again a real relationship can be developed with our world. Details

Részletek

Fireplaces

Distribution in a wide range - fireplaces and fireplace floorings, depending on the version, classic and modern style furnaces. Details...

kodekorelvalaszto

 

Exclusive materials

 

 
- Luxury collection
- Onixes
- Marbles
- Quartzits
- Ceramics

Ceramics

The interior design market is the youngest material in the Neolith and UNICERAMICA ceramics. Due to the specific character of the products used in many areas, both indoors and indoors. ...

Quartzits

Modern kitchens must-see accessories - pure colors and outstanding technical talent. Details

Onyxes

Special, exclusive decorative stones, onyx processing, positioning. Get one of these illuminated stone on the floor or on the wall, is decorated in an apartment, which can be justly proud. Details

kodekorelvalaszto

 

Funerary products

 

 
- Vases
- Kaspi
- Candles
- Crosses
- Sculptures
- Rosettes
- Wreath Holders
- Urns
- Caissons
 

Bronze products

We are selling the bronze funerary ornaments, vases, candle holders, bronze letters, which can be mounted in a professional manner to their destination....

Stone products

Marble, granite, limestone, supply, distribution and processing of construction, interior design and use of funeral products and quarzit Exlusive materials. Details

Artificial stone products

Artificial stone products are antique, travertine and bronze finish, so the granite monuments can be prestigious adornments.

kodekorelvalaszto

 

Stone caption

 

 
- Hand-engraving
- Laser engraving
- Machine engraving
- Machine carvings
- Manual carvings
- Bronze letters
- Aluminium letters
- Enameled letters

Engraving

Based on your ideas and photos taken in the dark, mostly black stones of various sizes undertake figures, portraits and engraving objects. Deatils...

Engraved letters

Our use of technology is mostly used sandblasting alphabetical uniform depth can produce large surfaces to display the letters and graphics....

Bronze letters

The bronze letters offer an excellent opportunity for a durable and attractive decoration of the monuments, gravestones, street signs labeling. Several bronze font sizes and styles can be found....

kodekorelvalaszto

 

Stone processing

 

 
- Block Stone processing
- CNC processing
- Grinding, polishing
-- Stokking
-- Flaming
- Sandblasting
- Hand-carving

Stone cutting

Current toughest rocks suitable for our machines for cutting, cutting marble, granite-like limestone, basalt-andesite-ceramic, etc.

Sanding

Our company takes all the hard rock grinding, polishing, as well as on-site limestone marble floors, stairs renovation, polishing.

Carving

Motifs, images, carving shapes, whether manual or automated, embossed or bas-relief, experts realize what you have imagined....

kodekorelvalaszto

 

Stone care products

 

 
- Stone Cleaners
- Stone-care products
- Stone glues
- Silicones
- Impregnating
- Color deep changer
 

Cleaning

Applicability: The cleaning AKEMI finely polished stone, polished, non-absorbent and absorbent stones such as crop and plant. marble, granite, terrazzo surface is suitable for indoor care....

Stone care

  A silicon-based stone polish polish that cleans a single administration .This gives a new light to the polishing floors, tabletops and work surfaces.  ...

Impregnation

Application: AKEMI can make the natural stone impregnating and Special for impregnating all absorbent mineral building materials water-repellent. Details

kodekorelvalaszto